Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sp2.imielin.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nawigacja:

  • klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER

Powiększanie tekstu:

  • klawisz CTRL oraz klawisze "+", "-", i klawisz "O"

Wyłączenia:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, ponieważ zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, gdyż zostały opublikowane przed 2018-09-23 lubnie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Data aktualizacji deklaracji: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Dagmara Kupczyk

E-mail osoby kontaktowej: sekretariat@sp2.imielin.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 32 225 60 55, 731 500 155

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Miasta Imielin

Adres organu odwoławczego: URZĄD MIASTA IMIELIN ul. Imielińska 81 41-407 Imielin

Adres e-mail organu odwoławczego: burmistrz@imielin.pl

Telefon organu odwoławczego: (32) 225 55 05

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych- wejście z placu szkolnego. Do drugiego wejścia prowadzą schody oraz posiada windę zewnętrzną do 2 piętra z wjazdem z chodnika- wejście od ulicy K. Miarki. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony kuchni wyposażone tylko w schody, korzystają z niego tylko pracownicy kuchni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W szkole istnieje pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się winda, która obsługuje wszystkie piętra. Wewnątrz szkoły z poziomu 0 na parter prowadzą schody oraz winda. Sanitariaty na wszystkich piętrach są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od ulicy K. Miarki i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły , łatwo dostać się do tej części szkoły za pomocą windy zewnętrznej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

3837